Dr n. med.
Lech Szczechowski
 

Dr n. med.
Edyta Gębska
 

Piel. Dypl.
Maria Grechuta
Dr n. med.
Krzysztof A.
Szczechowski

Mgr
Anna Blaszta

Dr n. med
Maciej Grechuta

Dr n. med.
Michał Tymowski

Dr n. med.
Andrzej Bulandra
Maria Grechuta
Dyplomowana Pielęgniarka Anestezjologiczna; nr licencji: 13-24-132157P

Doświadczenie zawodowe: 14 lat pracy w I Klinice Neurologii oraz Klinice Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (dziś Śląski Uniwersytet Medyczny). W roku 1987 ukończyła szkolenie kwalifikacyjne z zakresu anestezjologii, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Katowicach. Od 1998r. współpracuje z Poradnią Wielospecjalistyczną ‘Synapsis’ w Katowicach (NZOZ). Od roku 2005 bierze udział w kilkunastu badaniach klinicznych, od 11 lat wykonuje badania elektrofizjologiczne (eeg, potencjałów wzrokowych, słuchowych).

Odpowiedzialna za koordynację badań laboratoryjnych w Ośrodku.

Marta Kawoń-Walasek
Magister Psychologii.

Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w 2002 roku (specjalizacja – psychologia kliniczna człowieka dorosłego).
Od sześciu lat współpracuje z Wielospecjalistyczną Poradnią Lekarską „Synapsis” w Katowicach jako psycholog i koordynator administracyjny kilkunastu badań klinicznych (m. in.: choroba Alzheimera, Parkinsona, padaczka);

2004 - rok szkolenie z prowadzenia badań neuropsychologicznych „Axonyx Alzheimer’s investigators” (Barcelona, Spain).
Pracuje także jako Psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Posiada Certyfikat GCP- 2005 r. (Pfizer).
dr Edyta Gębska
Doktor Nauk Medycznych, Specjalista Dermatolog.

Od 1990r. związana zawodowo z Śląskim Uniwersytetem Medycznym (d. Śląska Akademia Medyczna) w Katowicach, początkowo jako asystent, następnie adiunkt i wykładowca. Od 1990r. pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii uzyskała w 1993r., a drugi w listopadzie 1996r. Egzamin zdała z wyróżnieniem. W czerwcu 1996r. obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Lekarskim w Katowicach. Promotorem pracy był Prof. Dr hab. n. med. Tadeusz Bogdanowski, praca doktorska została wyróżniona. W latach 1993-1998 odbyła szkolenie w zakresie dermatochirurgii pod kierunkiem Prof. Tadeusza Bogdanowskiego. W 1999r. uzyskała stypendium naukowe Fundacji „Le Pont Neuf” pod Patronatem Mme Jacques Chirac i odbyła 6-miesięczny staż szkoleniowy w zakresie dermatologii klinicznej we Francji. W roku 2000 uzyskała Dyplom A.F.S.A. (Attestation de Formation Specialisée Approfondie de Dermatologie / Académie de Lyon, Faculté de Médecine Jacques Lisfranc, Université Jean Monnet, France). Autor i / lub współautor ponad 50 prac opublikowanych oraz doniesień na zjazdach krajowych i zagranicznych. Znajomość języków obcych - język włoski, francuski, angielski. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) oraz European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Szkolenie GCP 2007r.

„Moje zainteresowania sztuką i obrazem, a także osobiste problemy skórne rozwinęły moją pasję do dermatologii, jedynej dziedziny medycyny, która głównie opiera się na zmyśle wzroku. Dzięki skomplikowanej budowie skóry i jej powiązaniu z całym organizmem, wiele chorób wewnętrznych manifestuje się zmianami skórnymi. Bez wątpienia skóra jest też jedynym organem najbardziej narażonym na zanieczyszczenia i toksyny środowiskowe, dlatego też jej stan odzwierciedla ogólny stan zdrowia i choroby. Choroby skóry, a szczególnie twarzy, mają głęboki wpływ na psychikę pacjenta i stanowią szczególne wyzwanie dla dermatologa. Dlatego tez bardzo ważne jest dla mnie nawiązanie odpowiedniego zaufania między lekarzem i pacjentem. Największą moją satysfakcją zawodową jest nie tylko poprawa estetyczna skóry ale przede wszystkim zmiany w życiu osobistym i zawodowym Pacjenta, jakie się z taką poprawą wiążą.”

dr Edyta Gębska

 
dr Lech Szczechowski
Doktor Nauk Medycznych, Specjalista Neurolog.

Specjalizację w neurologii zdobył w I Katedrze i Klinice Neurologii oraz Centrum Podyplomowego kształcenia kadr medycznych w Warszawie.
W 1984 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny); Promotorem był Prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec. W latach 1974 - 1995 zorganizował i prowadził Oddział Intensywnej Terapii Neurologicznej oraz prowadził szkolenia podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w neurologii klinicznej z zakresu Intensywnej Terapii w Neurologii w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie. Równolegle prowadził Oddział dla Chorych na stwardnienie rozsiane i schorzenia neuroimmunologiczne.
Posiada szkolenie i doświadczenie w badaniach elektrofizjologicznych, w tym EEG oraz w leczeniu plazmaferezą, toksyną botulinową. Bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych. Jest autorem i współautorem 35 prac z zakresu neurologii. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE) i Światowej Federacji Neurologicznej (WFN).

„Zawsze marzyłem o karierze medycznej w takiej dziedzinie, która byłaby dla mnie stałym wyzwaniem diagnostycznym i intelektualnym. Skomplikowana struktura i funkcja układu nerwowego i mózgu zafascynowały mnie już na pierwszym roku studiów medycznych i szybko przekształciły się w moją życiową pasję. Długoletnia praktyka neurologiczna, wymiana doświadczeń na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych pozwala mi na poznawanie i wdrażanie najnowszych sposobów leczenia u moich Pacjentów. Poprawa jakości życia moich Pacjentów jest zdecydowanie największą moją satysfakcją.”

dr Lech Szczechowski
dr Krzysztof Szczechowski
Doktor Nauk Medycznych (2005r), Specjalista Chirurgii Ogólnej (1973, 1978), Specjalista Chirurgii Naczyniowej (2004), Angiolog (2010), filozof, poeta, animator kultury, bibliofil, społecznik.
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny)/1968r. Pracę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii Ogólnej z pododdziałem chirurgii endokrynologicznej, następnie pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu oraz Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu.

Od wielu lat prowadzi Poradnię Schorzeń Naczyń. Uczył się chirurgii pod kierunkiem nie żyjących już Profesorów - Czesława Sadlińskiego, Stanisława Szyszki, Jerzego Skrzypka, Stanisława Ziarka. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na chirurgii naczyniowej, flebologii, limfologii, transplantologii; w zakresie chirurgii ogólnej: na chirurgii przewodu pokarmowego, z proktologią, chirurgii onkologicznej i endokrynologicznej oraz chirurgii sutka. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych.

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskich Towarzystw Chirurgów Naczyniowych o zasięgu międzynarodowym.
 

mgr Anna Blaszta
Specjalista Magister Fizyki Medycznej.

W lipcu 2008 roku ukończyła z bardzo dobrym wynikiem Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i obroniła pracę magisterską pt.: „Laserowo indukowana fluorescencja tkanek kostnych”. Praktyki zawodowe odbyła w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach. Od czerwca 2009 roku zatrudniona w Ośrodku na stanowisku inżyniera medycznego. Wykonuje specjalistyczne badania w zakresie elektroencefalografii, elektromiografii oraz potencjałów wywołanych mózgu. Techniki elektroneurografii doskonaliła podczas stażu w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Jest koordynatorem administracyjnym prowadzonych w Ośrodku badań klinicznych. Szkolenie GCP 2009.

Znajomość języków obcych – język angielski.
 

 dr Maciej Grechuta
Doktor Nauk Medycznych, Specjalista Neurolog.

Współpracuje z Ośrodkiem od 2004 r. w zakresie klinicznych badań leków. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w 1980 r., tytuł specjalisty z zakresu neurologii uzyskał w roku 1986. Od roku 1996 posiada uprawnienia do oceny badań EEG (nr licencji 200) i EMG (nr licencji 51). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2001r., a certyfikat GCP w roku 2005. W latach 1980 - 1991 pracował jako asystent i starszy asystent w I Klinice Neurologii Ś.A.M. w Katowicach. Od 1991r. jest ordynatorem Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Epileptologii oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Posiada doświadczenie kliniczne i publikacje naukowe w zakresie chorób naczyniowych mózgu, intensywnej terapii neurologicznej, chorób pozapiramidowych, epileptologii i neurofizjologii klinicznej.

Znajomość języków obcych: język angielski, francuski, rosyjski.
 

dr Andrzej Bulandra
Urodzony 29.10.1975, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W latach 2001-2009 pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2008 uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Od 2003 roku asystent w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji.

dr Michał Tymowski
Doktor Nauk Medycznych, Specjalista Neurochirurg.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) – 2000r. Tezy rozprawy doktorskiej przedstawił w roku 2008; Promotorem był Prof. Dr hab. n med. Henryk Majchrzak, a specjalizację z neurochirurgii uzyskał w roku 2009. Od roku 2001 jest zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurochirurgii ŚUM w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. W latach 2000-2005 przeszedł szkolenie w ramach Polskiej Szkoły Neurochirurgii, w latach 2005-2008 szkolenie na kursach specjalizacyjnych w ramach Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego.

Kwalifikacje zawodowe zdobywał także zagranicą: 1. Staż naukowy - Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet we Freiburgu (2001, Niemcy), 2. Szkolenie z mikrochirurgii naczyniowej - Klinika Neurochirurgii, Czeskie Budziejowice (2002, Czechy), 3. Szkolenie z mikrochirurgii - Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet w Zurychu, (2004, Szwajcaria), 4. Szkolenie z chirurgii podstawy czaszki - Uniwersytet Floryda (2005, Gainesville, USA), 5. Szkolenie z chirurgii podstawy czaszki - Uniwersytet Saint Louis (2006, USA), 6. Szkolenie z chirurgii podstawy czaszki. Klinika Neurochirurgii Masaryk Hospital, Praga (2007, Czechy), 7. Kurs szkoleniowy z małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa Amphia Hospital, Breda (2007, Holandia), 8. Kurs szkoleniowy z neuroendoskopii, Uniwersytet Gent (2010, Belgia). Wśród kursów krajowych – najważniejszy to: Kurs szkoleniowy z nukleoplastyki - Centrum Szkolenia i Rehabilitacji, 2008, Konstancin-Jeziorna. Dorobek naukowy: dziesięć publikacji w pismach krajowych i zagranicznych oraz 30 referatów na krajowych i międzynarodowych zjazdach naukowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim